Bê Tông Thông Thường

Bê tông thông thường là hỗn hợp bê tông tươi phải ở dạng chất dẻo hoặc bán lỏng trong tự nhiên, do đó nó có thể được đúc bằng tay hoặc bằng bất kỳ phương tiện cơ học khác, tất cả các thành phần bê tông có tỷ lệ chính xác, cốt liệu này có […]

25/03/2021

Xem thêm